Twitter
Google plus
Facebook
Vimeo
Pinterest

Fluid Edge Themes

Polityka prywatności

Strona główna  /  Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów serwisu AGD działającego pod adresem www.roborockserwis.pl (Polityka Prywatności).

Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie mają znaczenie takie jak nadane im w Regulaminie sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym w Regulaminie Serwisu.

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Usługodawca: INFONET, ul. Wspólna Droga 8, 05-850 Jawczyce, NIP 5222460360,

Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów Serwisu Internetowego, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

 

Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisie Usługodawcy:

w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku realizacji Zlecenia naprawy;

w celu rejestracji zgłoszenia w serwisie Internetowym;

W celu realizacji Zgłoszenia Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP, w przypadku przedsiębiorców.

W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 6 i 7 powyżej, oznaczonych w Serwisie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zgłoszenia lub rejestracji Konta Klienta.

Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zgłoszenia i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz rejestracji Konta Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

 • Naprawy urządzeń oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy Klientom,
 • obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu Internetowego,
 • dostosowania Serwisu Internetowego do potrzeb Klientów,

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

 • marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
 • otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).

Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Serwisu Internetowego dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu Internetowego, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Serwisem Internetowym w logach systemowych Serwisu Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie Internetowym. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu Internetowego.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego przez Klienta.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze stron internetowych Serwisu Internetowego, które umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • dostosowanie i optymalizację Serwisu Internetowego do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Serwisu Internetowego,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu Internetowego,
 • personalizację przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu Internetowego.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu Internetowego.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

W Serwisie Internetowym wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

Niektóre podstrony Serwisu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem Internetowym.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zgłoszenia, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Serwisie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pośrednikom kredytowym/finansowym, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer telefonu podany w Serwisie Internetowym.

W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: [email protected] wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu umieszczony na stronie Serwisu Internetowego i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać pisemną informacje na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu Internetowego wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Serwisu Internetowego.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Serwisu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: [email protected].